A Web Dev Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a „Társaság” vagy az „Adatkezelő”) a fraze.hu weboldalra (a „Weboldal”) látogató és azt használó személyek személyes adatait kezeli a Weboldal funkciói és szolgáltatásai nyújtásával kapcsolatban.

A jelen adatkezelési tájékoztató (az „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Mivel az Adatkezelési Tájékoztató tartalma időről-időre változhat, a Társaság gondoskodik arról, hogy a változásokról minden esetben értesítse Önt. Kérjük, hogy az Önt érintő adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos információk ellenőrzése, valamint az információs önrendelkezési jogai gyakorlását megelőzően minden esetben keresse fel az Adatkezelési Tájékoztató naprakész változatát, amely a https://fraze.hu/adatvedelem/ aloldalon érhető el.

 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezelője a Web Dev Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.; cégjegyzékszáma: 01-09-383376).

Az Adatkezelő kijelölt kapcsolattartója: Piller Balázs; 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.

Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat.

 1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSEKRŐL
 1. A Weboldal használatához szükséges adatkezelés

A Weboldal használatához szükséges a regisztráció és az előfizetés, mely folyamán megadott adatok (felhasználónév, kód, kapcsolattartási adatok, fizetéssel kapcsolatos adatok) személyes adatnak minősülnek. Ezeket az adatokat az Adatkezelő a számviteli törvény által előírt nyolcéves megőrzési ideig köteles kezelni, kivéve, ha nem kerül sor előfizetésre, úgy a regisztráció törlésével a vonatkozó adatok is törlésre kerülnek.

 1. Hírlevél

Amennyiben Ön feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, úgy e célból az adatkezelő kezelni fogja az email címét. A hírlevelekben különböző kedvezmények kerülhetnek kiküldésre, ezen kedvezmények felhasználása a 2.1. pont szerinti számviteli adatként kerül megőrzésre. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a hírlevélben időről időre gazdasági reklámnak számító közlés jelenhet meg.

Az Ön kérésére az Adatkezelő a hírlevél listáról azonnal eltávolítja és az email címét ezen célból a továbbiakban nem kezeli.

 1. Jogalap és megőrzési idő

A 2.a. pontban a regisztráció és előfizetés esetén a jogalap szerződéskötés, illetve annak előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a számviteli bizonylatőrzési kötelezettség keretében kezelt előfizetéssel kapcsolatos adatokat jogszabályi előírás alapján kezeli az Adatkezelő (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, mely kapcsán a jogi kötelezettséget a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése írja elő). A 2.b. pontban hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A megőrzési idő a 2.a. pont szerinti regisztráció és előfizetés esetén a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti polgári jogi elévülési határidő, azaz 5 év. A megőrzési idő a számviteli adatoknak számító pénzügyi adatok esetén 8 év. A 2.b. pont esetén a megőrzési határidő a leiratkozásig tart.

 1. INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés és panasz esetén kérjük, hogy közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme összetettsége, vagy kérelmeinek száma ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (az ún. információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják, korlátozhatják, vagy azzal kapcsolatban további feltételeket határozhatnak meg. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatosan segítségre lenne szüksége, kérjük, forduljon hozzánk.

 1. Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 1. Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

 1. Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint szerződés megkötéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Jogos érdekünkön alapuló adatkezelések esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 1. A panasza kezelése érdekében előzetesen közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.
 2. Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:
  A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)
 3. Keresetet nyújthat be az Adatkezelő, vagy az általa igény bevett adatfeldolgozó ellen. 
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli. A pert – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
 1. ADATTÖRLÉS VÉGREHAJTÁSA 

Adatkezelési idő lejárta esetén, továbbá, ha az Adatkezelő saját hatáskörben vagy kérelemre személyes adat törlésről dönt, úgy a személye adat a Weboldal szerveréről 30 napon belül kerül visszavonhatatlanul eltávolításra.

 1. ALKALMAZOTT ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Társaság mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság szerverein kezelt személyes adatok tekintetében, az alábbi adatvédelmi intézkedések kerülnek alkalmazásra:

 • Kártevők elleni védelem.
 • Szoftveres tűzfal.
 • A szerverek biztonsági mentése földrajzilag elkülönített helyre.
 1. VERZIÓ ADATOK

Az Adatkezelési Tájékoztató 2022. október 24. napján került kiadásra. A jelen szöveg az Adatkezelési Tájékoztató 1.0 verziója.