Fogalmak

A jelen feltételekben az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
Felhasználó: A Fraze szolgáltatását igénybe vevő felhasználó.
Fraze: https://fraze.hu címen megtalálható oldal
Fraze működtetője: A 2. pontban meghatározott társaság.

 1. Általános Szerződési Feltételek

A Fraze a jelen felhasználási feltételek betartásával használható. A jelen felhasználási feltételek Általános Szerződési Feltételeknek számítanak, azok rendelkezései kötelezően alkalmazandóak a felek jogviszonyára, amennyiben a Felhasználó regisztrál.

A Fraze működtetője fenntartja a jogát a jelen feltételek egyoldalú módosítására, amit minden alkalommal előzetesen közzétesz a Fraze weboldalán.

A Fraze működtetője és a Felhasználó között létrejövő szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, a Fraze működtetője nem rögzíti azt. A jelen feltételek folyamatosan elérhetőek a Fraze weboldalán, illetve letölthetőek a következő címen: https://fraze.hu/aszf/

 1. Kötelezően közzéteendő adatok

A Fraze által nyújtott szolgáltatás kapcsán kötelezően közzéteendő adatok:

Működtető cégneve: Web Dev Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.
Cégjegyzékszám: 12-09-012209
A bejegyző bíróság megnevezése: Nógrád Megyei Cégbíróság
Adószám: 29210040-2-12
E-mail: hello@fraze.hu
Tárhely-szolgáltató: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11., email cím: info@elin.hu)

 1. Ki veheti igénybe a Fraze szolgáltatását?

A Felhasználó kizárólag tizennyolcadik életévét betöltött, nagykorú személy lehet, aki teljes mértékben érti és elfogadja a jelen feltételeket.

 1. A regisztráció és szerződéskötés folyamata

A Fraze használatához regisztráció szükséges. A regisztráció a Felhasználó e-mail címének és szabadon választott, azonban a biztonsági feltételeknek megfelelő jelszó megadását követően történik. 

A Fraze működtetője jogosult megtagadni bármely regisztrációt, illetve felfüggeszteni az új Felhasználók regisztrációját.

A sikeresen regisztrált felhasználó jogosult előfizetni a Fraze szolgáltatására egy előfizetés kiválasztásával. Az előfizetési csomagtól függően a Felhasználó kap egy havi kredit keretet, amit felhasználhat szöveggenerálásra (1 kredit = 1 bemeneti, valamint kimeneti karakter alapon, amihez hozzáadódik a művelet „alap kredit-értéke”).

A béta tesztelésre kiválasztott felhasználók ingyenesen jogosultak használni a Fraze szolgáltatását. A béta tesztelésre jogosultak körét a Fraze működtetője határozza meg és jogosult bármikor szabadon módosítani.

Véletlen vagy technikai hiba okán kiválasztott előfizetés, pontatlan vagy megváltozott adatú regisztráció esetén a Felhasználó jogosult a véletlen szerződéskötést visszavonni, a pontatlan vagy nem naprakész adatokat frissíteni a hello@fraze.hu címre írt e-mail üzenetben foglalt rövid magyar vagy angol nyelvű kérelem útján.

A Felhasználó késedelem nélkül visszaigazolást kap e-mail útján mind a regisztráció, mind a sikeres előfizetés tényéről.

 1. Dokumentumok tárolása

A Felhasználó jogosult a Fraze szolgáltatásával készített szövegeket elmenteni. A mindenkori tárhelyet a Felhasználó a Fraze weboldalán tudja ellenőrizni. A lementett dokumentumok mindaddig elérhetők, ameddig a Felhasználónak élő előfizetése van. Az előfizetés megszűntét követően, amennyiben a Felhasználó a regisztrációját megtartotta, úgy az ismételt előfizetést követően tud a lementett dokumentumaihoz hozzáférni. A regisztráció törlésével a mentett dokumentumok visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

 1. Az előfizetés, illetve a jelen feltételek megszüntetése

Az előfizetés szabadon lemondható, a regisztráció szabadon visszavonható. A fel nem használt kreditek ilyen esetben elvesznek.

A Fraze működtetője jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani a Felhasználó előfizetését vagy visszavonni a regisztrációját.

 1. Szerzői jogi rendelkezések

A Fraze és annak weboldala szerzői jogi védelem alatt áll, minden jogosulatlan felhasználás polgári jogi és büntetőjogi eljárást von maga után.

A Fraze működtetője nem vállal felelősséget azért, hogy a Fraze által generált szöveg nem sérthet szerzői jogi felelősséget. A Fraze rendszere ún. deep learning technológiára épül, ezáltal rendkívül nagy számú dokumentum tartalmának figyelembevételével alakítja ki a generált szövegeket, azonban elkerülhetetlen, hogy a generált szöveg hasonlítson vagy megegyezzen egy már – akár a Fraze rendszere által vizsgált, akár nem vizsgált – szerzői jog által védett szöveggel, annak ellenére, hogy ennek valószínűsége rendkívül alacsony. 

 1. Etikai Klauzula

A Felhasználó nem használhatja a Fraze szolgáltatását politikai célú tartalmak előállítására, valamint sértő, gyűlöletkeltő, bármely módon kirekesztő, pornográf, vagy etikai szempontból a Fraze működtetője számára elfogadhatatlan tartalom készítésére.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy szándékosan megzavarja a Fraze szolgáltatásának folyamatos működését.

 1. Adatvédelem

Tilos a Fraze szöveggenerátorába bármilyen valós személyes adat megadása. 

A Fraze működtetője a Web Dev Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli a belépéshez, az esetleges előfizetéshez kapcsolódó személyes adatokat, valamint mindazon személyes adatot, amit a Felhasználó megad a Fraze használata közben.

Az adatkezelés feltételeiről szóló részletes tájékoztatót megtalálja az alábbi címen: https://fraze.hu/adatkezeles.

Ha kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérem írjon e-mailt a hello@fraze.hu címre.

 1. Felelősségkorlátozás

A Fraze működtetője a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a szolgáltatás nyújtásával okozott károkért felmerülő felelősségét (a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget korlátozni vagy kizárni nem lehet érvényesen). 

 1. Érvénytelenség

Amennyiben a jelen feltételek bármelyike érvénytelen, úgy az nem vonja magával a feltételek mindegyikének érvénytelenségét. 

 1. Jogviták

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Fraze működtetője és a fogyasztó Felhasználó közötti jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Fraze működtető székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Az illetékes békéltető testület neve: Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.; elérhetőségei: Telefon: 06-32-520-860, Fax: 06-32-520-862, E-mail: nkik@nkik.hu

Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. 

A Felhasználó fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, amennyiben ez sikertelen, úgy a törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el a Felek jogvitájukban.

 1. Irányadó jog

A jelen feltételekben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.